ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನಾಯಕರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ವಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ನಾಯಕರಾದರು
Romanized Version
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನಾಯಕರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ವಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು ನಾಯಕರಾದರುGandheejiyavaru Bharathada Svathanthryakkagi Deshada Dodda Janasankhyeyannu Onde Vedikeyalli Uddeshisi Mathanadidaru Maththu Ottugudisidaru Mumbaruva Varshagalalli Abhivriddhi Hondida Maththu Balavada Bharathada Ondu Uththama Chithranavannu Ondugudisalu Maththu Nodikollalu Avara Adipaya Hakidaru Gandheeji Horathupadisi Bharathada Janarannu Uddeshisi Halavaru Nayakaru Iddare Endu Nanu Nambuththene Yavude Rashtreeya Athava Rajakeeya Pakshadondige Sambandhavilladiddaru Janarannu Talupalu Maththu Avara Sandeshagalannu Tilisalu Avaru Sakashtu Adare Avarige Ee Vishayadalli Sariyada Vedike Sigalilla Avaru Ee Vishayadalli Gandheejige Salu Sadhyavagalilla Gandheeji Maththu Nayakara Naduvina Modala Vyathyasavendare Nayakaru Rahasyavagi Maththu Anamadheyavagi Karya Nirvahisidaru Maththu Neravagi Janarannu Samparkisalilla Adare Haudu Svathanthryakkagi Samanavagi Koduge Neediddare Maneyavaru Antharashtreeya Mattadalli Prasiddha Nayakaragiddaru Avaru Ahinse Maththu Asahakara Chaluvali Prarambhisi Nanthara Sarvajanikara Dodda Sankhyeyalli Serisidaru Ekendare A Samayadalli Janaru Hinsacharadalli Palgollalu Avakasha Viralilla Nayakathvada Gunagalu Iralilla Viruddha Horadalu Prabalavada Shasthrasthra Hinseyagiththu Janarige Yavudara Pramukhyathe Maththu Balakeyannu Kalisidaru Nayakaradaru
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜೀವ ಅಹಿರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಶನ್ ಅಫ್ ರಸಗಳ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ
ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜೀವ ಅಹಿರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಶನ್ ಅಫ್ ರಸಗಳ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ
ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ
ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದೇಶಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಜನವರಿ 3.19 7ರಂದು ಜಾನಕಿನಾಥ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ರಂದು ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಜನವರಿ 3.19 7ರಂದು ಜಾನಕಿನಾಥ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ರಂದು ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ದ ವಂದನೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಳು
ಏನಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ದ ವಂದನೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧನ ನಂತರ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಳು
Likes  12  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಮೇರಿಕ ಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ 180 ಇಸ್ ವಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್
ಅಮೇರಿಕ ಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ 180 ಇಸ್ ವಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ೩೬ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು.
Romanized Version
ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ೩೬ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. Shunga Samrajya Rajavanshavannu Pushyamithra Shunganu Sthapisidanu Shunga Samrajya Sumaru Kri Pu 187rinda 78ra Varege Bhartiya Upakhandada Madhya Hagu Purvada Pradeshagalannu Niyanthrisuththidda Magadhada Ondu Pracheena Bhartiya Rajavanshavagiththu Shunga Samrajyada Rajadhani Pataliputhravagiththu Pushyamithra Shunganu 36 Varsha Rajyabhara Madidanu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗ (ಸುಂಗ) ರಾಜವಂಶ. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಅಶೋಕನು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಾಗ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ 520 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 7% ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ-ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸಂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತತ್ತ್ವಗಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿತು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಥೇರವಾಡ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾನ.
Romanized Version
ಶುಂಗ (ಸುಂಗ) ರಾಜವಂಶ. ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಅಶೋಕನು ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದಾಗ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ 520 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 7% ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ-ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸಂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತತ್ತ್ವಗಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿತು. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಥೇರವಾಡ ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾನ.Shunga Sunga Rajavansha Kalinga Yuddhada Nanthara Ashokanu Ithara Samayagalalli Bauddhadharmada Sanyasi Maththu Vistharaneyadaga Avon Kaladalli Nadeyithu Bauddhadharma 520 Kkintha Hechchu Million Anuyayigalu Athava Bauddharu Endu Kareyalpaduva Jagathika Janasankhyeya 7% Ginthalu Hechchu Vishvada Nalkane Athidodda Dharmavagide Buddha Dharmada Mulabhutha Bodhanegala Adharada Mele Vividha Sampradayagalu Nambikegalu Maththu Adhyathmika Abhyasagalannu Buddhisan Olagolluththade Maththu Parinamavagi Arthaisalaguththade Taththvagalu Pracheena Bharathadalli Bauddhadharmavu Kristhapurva 6 Maththu 4 Ne Shathamanagala Madhyadalli Purathana Sampradayadanthe Huttikondithu Idu Eshyada Hechchina Bhagagala Mulaka Haradithu Bauddhadharmada Eradu Pramukha Shakhegalannu Samanyavagi Vidvansaru Guruthisiddare Theravada Maththu Mahayana
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಕಾಳಿದಾಸನು ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ನಾಟಕವು ವಿದಿಶಾದ ಶುಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಕಾಳಿದಾಸನು ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ನಾಟಕವು ವಿದಿಶಾದ ಶುಂಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.Kalidasanu Shunga Vanshada Rajanannu Nayaka Pathradhariyannagi Rachisida Granthada Hesaru Yavudendare Malavikagni Mitra Malavikagni Mitra Natakavu Vidishada Shunga Chakravarthy Agnimithrana Preethiya Katheyannu Heluththade
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ, ಪತಂಜಲಿ. ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಎಂಬುದು ಧನದೇವನ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
Romanized Version
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ, ಪತಂಜಲಿ. ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗ ಎಂಬುದು ಧನದೇವನ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರವಾಗಿದೆ. Pushya Mitra Shunga Madida Ashvamedha Yagavannu Sameekshisida Vyakthi Yarendare Patanjali Pushya Mitra Shunga Embudu Dhanadevana Ayodhya Shasana Maththu Kalidasana Malavikagnimithravagide
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗ ವಂಶದ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಷುಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಗಾಧದ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 187 ರಿಂದ 78 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
Romanized Version
ಶುಂಗ ವಂಶದ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಷುಂಗಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಗಾಧದ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 187 ರಿಂದ 78 ಬಿ.ಸಿ.ಇ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಈ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.Shunga Vanshada Gothra Yavudendare Shunga Samrajya Magadhada Purathana Bharatheeya Rajavanshavagiddu Kendra Maththu Purva Bharatheeya Upakhandada Pradeshagalannu Niyanthrisuththidda 187 Rinda 78 B C E Maurya Samrajyada Pathanada Nanthara Ee Rajavanshavannu Pushyamithra Shunga Sthapisidaru
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್,ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್.
Romanized Version
ಪುಷ್ಯ ಮಿತ್ರ ಶುಂಗನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರೆಮಟ್ರಿಯಸ್.ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್,ಡೆಮಟ್ರಿಯನ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಕಾಲ ಸಿಯಲ್ ಕೋಟ್. Pushya Mitra Shungana Adalithavadhiyalli Barathada Mele Dandeththi Banda Videshiyaru Drematriyas Kri Pu 2 Ne Shathamanadalli Bharathakke Dandeththi Banda Greek Dore Dematriyan Dematriyan N Rajadhani Punjab N Sakala Siyal Cott
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ. ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ೩೬ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು.
Romanized Version
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ಅರಸ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ. ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ೩೬ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು. Shungara Koneya Arasa Pushyamithra Shunga Pushyamithra Shunganu 36 Varsha Rajyabhara Madidanu Shunga Samrajya Sumaru Kri Pu 187rinda 78ra Varege Bhartiya Upakhandada Madhya Hagu Purvada Pradeshagalannu Niyanthrisuththidda Magadhada Ondu Pracheena Bhartiya Rajavanshavagiththu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಸುಟ್ಟ ಕೆಂಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಮತ್ತು ಭರ್ಹುತ್‍ನ ಸ್ತೂಪ ಹಾಗೂ ಸಾಂಚಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಾ ಸ್ತೂಪದಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಇತರ ರೂಪಗಳು ಚಿಹ್ನೆಯಾವುದು.ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
Romanized Version
ಶುಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಸುಟ್ಟ ಕೆಂಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಮತ್ತು ಭರ್ಹುತ್‍ನ ಸ್ತೂಪ ಹಾಗೂ ಸಾಂಚಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಹಾ ಸ್ತೂಪದಂತಹ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಇತರ ರೂಪಗಳು ಚಿಹ್ನೆಯಾವುದು.ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.Shungara Kaladalli Nirmanavada Vasthu Shilpa Sutta Kenjedi Mannina Sanna Vigrahagalu Hechchu Dodda Kallina Shilpagalu Maththu Bharhuth‍na Sthupa Hagu Sanchiya Prakhyatha Maha Sthupadanthaha Vasthushilpa Smarakagalu Seridanthe Kale Shikshana Tathvashasthra Maththu Kalikeya Ithara Rupagalu Chihneyavudu Ee Samrajyavu Brahmi Lipiya Ondu Rupantharavannu Lipiyagi Balasuththiththu Maththu Idannu Sanskritha Bareyalu Balasalaguththiththu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪುಷ್ಮಿಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ (ಸಿ .೧೮೫ - ಸಿ.ಸಿ. ೧೪೯ ಕ್ರಿ.ಪೂ.) ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರಾ
Romanized Version
ಪುಷ್ಮಿಮಿತ್ರ ಶುಂಗಾ (ಸಿ .೧೮೫ - ಸಿ.ಸಿ. ೧೪೯ ಕ್ರಿ.ಪೂ.) ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರಾ Pushmimithra Shunga C 185 - C C 149 Kri Pu Purva Bharathadallina Shunga Samrajyada Sthapaka Maththu Modala Adalithagara Avon Magana Hesaru Agnimithra
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೀಡನೆ ಧರ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಶುಂಗ ದೊರೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೂಜಾಂಗ್.ಟ್ಯಾಂಗ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೂಜಾಂಗ್ (814-846) ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಠಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
Romanized Version
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪೀಡನೆ ಧರ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಶುಂಗ ದೊರೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೂಜಾಂಗ್.ಟ್ಯಾಂಗ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೂಜಾಂಗ್ (814-846) ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಿರುಕುಳದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಠಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.Bauddha Dharma Peedane Dharma Vidhanavannu Anusarisida Shunga Dore Tyangna Chakravarthy Vujang Tyangna Chakravarthy Vujang (814-846) Bauddha Mathagala Asthiyannu Vashapadisikolluvudara Mulaka Hanakasina Bikkattannu Bageharisuva Mulaka Nirlakshyada Dharmika Kirukuladalli Todagisikondiddane Tyang Avadhiyalli Cheenadalli Bauddhadharmavu Pramukha Dharmika Shakthiyagi Abhivriddhi Hondithu Maththu Other Mathagalu Terige Vinayithi Sthithiyannu Hondiddavu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಅಂತಃ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳದಗಾದ ಶುಂಗ ದೊರೆ ವಸುಮಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ವಾಸುಮಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊರೆ. ಅವರು ರಾಣಿ ಧರಣಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸಹೋದರ ವಾಜುವೇಶ್ವರರಿಂದ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಮಗ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿತ್ರಮ್, ಆಕ್ಟ್ 5, 14 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವಾಲಿಮಿತ್ರನು ತನ್ನ ತಾತನ ಪುಶ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಕುದುರೆಯು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾಳಿಡಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯೋನಾ (ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕರು) ಯ ಅಶ್ವದಳದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.
Romanized Version
ಅಂತಃ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೊಳದಗಾದ ಶುಂಗ ದೊರೆ ವಸುಮಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ವಾಸುಮಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊರೆ. ಅವರು ರಾಣಿ ಧರಣಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸಹೋದರ ವಾಜುವೇಶ್ವರರಿಂದ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಮಗ. ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿತ್ರಮ್, ಆಕ್ಟ್ 5, 14 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ವಾಲಿಮಿತ್ರನು ತನ್ನ ತಾತನ ಪುಶ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗರಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಕುದುರೆಯು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾಳಿಡಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯೋನಾ (ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕರು) ಯ ಅಶ್ವದಳದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.Antah Puradalli Hathyegoladagada Shunga Dore Vasumithra Chakravarthy Vasumithra Uttar Bharathada Shunga Samrajyada Nalkane Dore Avaru Rani Dharani Maththu Annana Sahodara Athava Ardha Sahodara Vajuveshvararinda Agnimithra Maga Malavikagnithram Act 5, 14 Ne Shlokadalli Valimithranu Tanna Tathana Pushyamithra Shungarinda Tyaga Kudureyu Sadilagolisiddane Endu Kalida Heluththane Maththu INDUS Nadiya Teeradalli Yona Indo Greekaru Y Ashvadalada Tukadiyannu Solisidanu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪಶ್ಚಿಮ ರೋಮನ್ನರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ನೆಪೋಸ್ ಅವರು 475 ನೇ ನೇಮಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟರ್ ಮಿಲಿಟಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ರಿಕಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಓರೆಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟಲಿಯ ಜೆರ್ಮನಿಕ್ ಫೊಯೆಡೆರಾಟಿ (ಸಿರಿಯಾನ್-ಹೆರುಲಿಕ್ ಫೊಯೆಡೆರಾಟಿ) ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು.ಓರೆಸ್ಟೆಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪುತ್ರ ರೊಮುಲುಸ್ನ್ನು ಹೊಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರೊಮುಲುಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು "ಅಗಸ್ಟುಲಸ್" (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
Romanized Version
ಪಶ್ಚಿಮ ರೋಮನ್ನರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ನೆಪೋಸ್ ಅವರು 475 ನೇ ನೇಮಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟರ್ ಮಿಲಿಟಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ರಿಕಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಓರೆಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಟಲಿಯ ಜೆರ್ಮನಿಕ್ ಫೊಯೆಡೆರಾಟಿ (ಸಿರಿಯಾನ್-ಹೆರುಲಿಕ್ ಫೊಯೆಡೆರಾಟಿ) ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು.ಓರೆಸ್ಟೆಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪುತ್ರ ರೊಮುಲುಸ್ನ್ನು ಹೊಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರೊಮುಲುಸ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು "ಅಗಸ್ಟುಲಸ್" (31 ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.Pashchima Romannara Chakravarthy Juliyas Nepos Avaru 475 Ne Nemaka Myajistar Militam Maththu Patrikiyannalli Orestes Agiddaga Italiya Jermanik Foyederati Siriyan Herulik Foyederati Y Mukhyastharadaru Orestes Tanna Hosa Puthra Romulusnnu Hosa Chakravarthy Romulus Agastas Endu Ghoshisidaru Idannu Agastulas (31 Aktobar Endu Kareyuththare
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು.
Romanized Version
ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಕಾಳಿದಾಸ. ಶುಂಗ ವಂಶದ ರಾಜನನ್ನು ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರ. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಶುಂಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಶುಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೭ರಿಂದ ೭೮ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಧದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜವಂಶವಾಗಿತ್ತು.Malavikagni Mithra Krithiya Karthri Kalidasa Shunga Vanshada Rajanannu Nayaka Pathradhariyannagi Rachisida Grantha Malavikagni Mithra Shunga Samrajya Rajavanshavannu Pushyamithra Shunganu Sthapisidanu Shunga Samrajya Sumaru Kri Pu 187rinda 78ra Varege Bhartiya Upakhandada Madhya Hagu Purvada Pradeshagalannu Niyanthrisuththidda Magadhada Ondu Pracheena Bhartiya Rajavanshavagiththu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು. Shungara Koneya Dore Devabhuthiyannu Kolegaidu Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Vasudeva Kanva Puranagala Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannalidaru Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dore Susharma Susharmanannu Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಕರ್ಮಾಚಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಕರ್ಮಾಚಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.Karmacharigalendare Kulikarmikaru Puranagala Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannalidaru Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dore Susharma Susharmanannu Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಕಣ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಧವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಶಾತವಾಹನರು. ಮೌರ್ಯರ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಗಿ ಶಾತವಾಹನ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪೈಥಾನ್ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸುಮಾ ರು ೪೬೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಳಿದರು. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪೋಷಕರು. ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮಗಳ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದು ಬೃಹತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು.
Romanized Version
ಕಣ್ವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಧವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದವರು ಶಾತವಾಹನರು. ಮೌರ್ಯರ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಗಿ ಶಾತವಾಹನ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪೈಥಾನ್ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸುಮಾ ರು ೪೬೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಳಿದರು. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಪೋಷಕರು. ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮಗಳ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದು ಬೃಹತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು. Kanvara Kaladalli Magadhavannu Akramisidavaru Shathavahanaru Mauryara Pathanada Nanthara Svathanthra Ragi Shathavahana Vanshavannu Sthapisidaru Paithan Avara Rajadhaniyagiththu Avaru Suma Rue 460 Varshagala Kala Karnatakavannalidaru Vaidika Dharmada Poshakaru Daksha Adalithagararu Kale Sahithya Dharmagala Poshakaragi Uttar Maththu Dakhin Bharathagala Naduve Modalige Sanskrithika Aikyatheyannu Tandu Brihath Bharathakke Talahadi Hakidaru Avara Ashrayadalli Bauddha Dharma Maththu Prakritha Bhashegalu Vipulavagi Beledavu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು. Puranagala Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannalidaru Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Vasudeva Kanva Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dore Susharma Susharmanannu Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ ಭೂಮಿಮಿತ್ರನು ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ನಾರಾಯಣನು ರಾಜನಾದನು ನಾರಾಯಣನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು.
Romanized Version
ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ ಭೂಮಿಮಿತ್ರನು ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ನಾರಾಯಣನು ರಾಜನಾದನು ನಾರಾಯಣನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Bhumimithranu Kanva Nanthara Adhikarakke Uththaradhikariyadanu Hadinaidu Varsha Rajyabhara Madidanu Maththu Avon Maga Narayananu Rajanadanu Narayananu Hanneradu Varsha Rajyavannu Alidanu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಮೌರ್ಯಯುಗದ ನಂತರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಫಣ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 324 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 185 ರ ವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೌರ್ಯ ವಂಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ.
Romanized Version
ಮೌರ್ಯಯುಗದ ನಂತರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಫಣ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 324 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 185 ರ ವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೌರ್ಯ ವಂಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಥವಾ ಕೌಟಿಲ್ಯ.Mauryayugada Nanthara Visthrithavagi Balakeyallidda Nanya Fana Maurya Samrajya Bharathavannu Oggudisida Modala Dodda Samrajya Kri Pu 324 Rinda Kri Pu 185 R Varege Asthithvadallidda Ee Samrajya Maurya Vanshada Chakravarthigalinda Alalpattiththu Samrajyada Sthapanege Moola Karanave Takshashileya Arthashasthrajna Chanakya Athava Kautilya
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಸುಶರ್ಮನ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ವ ದೊರೆ ನಾರಾಯಣ. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಭೂಮಿಮಿತ್ರನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಇವನ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ನಾರಾಯಣನು ರಾಜನಾದನು. ನಾರಾಯಣನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಇವನ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ಸುಶರ್ಮನ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಸುಶರ್ಮನ ಕಾಣ್ವ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ರಾಜ.
Romanized Version
ಸುಶರ್ಮನ ಮುಂಚೆ ಕಮ್ವ ದೊರೆ ನಾರಾಯಣ. ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಭೂಮಿಮಿತ್ರನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಇವನ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ನಾರಾಯಣನು ರಾಜನಾದನು. ನಾರಾಯಣನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಇವನ ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ಸುಶರ್ಮನ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಸುಶರ್ಮನ ಕಾಣ್ವ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ರಾಜ. Susharmana Munche Kamva Dore Narayana Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Vasudeva Kanva Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Bhumimithranu Hadinalku Varsha Rajyabhara Madidanu Maththu Ivana Nanthara Ivana Maga Narayananu Rajanadanu Narayananu Hanneradu Varsha Rajyavannu Alidanu Ivana Nanthara Ivana Maga Susharman Uththaradhikariyadanu Susharmana Kanva Rajavanshada Koneya Raja
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ.
Romanized Version
ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ.Kanvara Koneya Dore Susharma
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು - ಶಾತವಾಹನರು ಸುಶರ್ಮನ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ವ ದೊರೆ - ನಾರಾಯಣ ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ - ಸುಶರ್ಮ
Romanized Version
ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು - ಶಾತವಾಹನರು ಸುಶರ್ಮನ ಮುಂಚೆ ಕಣ್ವ ದೊರೆ - ನಾರಾಯಣ ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ - ಸುಶರ್ಮ Susharmanannu Kondavaru - Shathavahanaru Susharmana Munche Kanva Dore - Narayana Kanvara Koneya Dore - Susharma
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
ಪರ್ಷಿಯಾದ ಡೇರಿಯಸ್ III ರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಬಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು, ಇದು ಡೇರಿಯಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಸ್ಸಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. 329-327 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ನಡುವೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಾಯಕ ಪಡೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ರೊಕ್ಸನ್ನೆನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಸೆಲೆಸಿಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲುಸಿಡ್ ರಾಜರು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಟಾಲೆಮಿ II ರ ದಾಳಿಯು ಬಾಕ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸಿಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಯೋಡೋಟಸ್ಗೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ (ಸುಮಾರು 255 E) ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸೊಗ್ಡಿಯಾನಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
Romanized Version
ಪರ್ಷಿಯಾದ ಡೇರಿಯಸ್ III ರ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಬಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು, ಇದು ಡೇರಿಯಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಸ್ಸಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. 329-327 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ನಡುವೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಾಯಕ ಪಡೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ರಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ರೊಕ್ಸನ್ನೆನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಸೆಲೆಸಿಡ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲುಸಿಡ್ ರಾಜರು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಟಾಲೆಮಿ II ರ ದಾಳಿಯು ಬಾಕ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸಿಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಡಿಯೋಡೋಟಸ್ಗೆ ನೀಡಿತು, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ (ಸುಮಾರು 255 E) ಇಂಡೋ-ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸೊಗ್ಡಿಯಾನಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. Parshiyada Deriyas III R Solina Nanthara Baktriya Aleksandar The Gret Viruddha Prathirodhavannu Needalu Munduvaresidanu Idu Deriyasge Uththaradhikariyagidda Bessas Nethrithvadalliththu 329-327 Kri Pu Naduve Aleksandar Idannu Bahala Kashtadinda Vashapadisikondaru Hechchagi Sthaleeya Sahayaka Padegala Sahayadinda Alli Vasavagiddaga Pradeshavannu Niyanthrisuva Tanna Prayathnakke Sahaya Madalu Aleksandar Byakriyan Mahile Roksannenannu Maduveyada Aleksandarna Maranada Nanthara Byaktriya Selesid Samrajyada Bhagavagiththu Selusid Rajaru Horadabekagiruva Aneka Tondaregalu Maththu Ijiptina Talemi II R Daliyu Baktriyada Sitrap Annu Diyodotasge Needithu Idu Svathanthryavannu Ghoshisuva Avakasha Sumaru 255 E) Indo Greek Samrajyavannu Sthapisuva Sogdiyanavannu Vashapadisikollalu Avakasha Madikottithu
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid