గుండెకు  ఆపరేషన్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినాలి? ఎలాంటి  ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది?  ...