రాగి పాత్ర ఒరిజినల్ అవునా కాదా అని ఎలా తెలుస్తుంది? ...