చేతులు దురదగా ఉంటూ ఎర్రగా అవుతున్నాయి. ఏం చేయాలి? ...