నాకు 30 సంవత్సరాలు. నాకు కొంచెం కరెంటు  పని గురించి తెలుసు. నేను 6 నెలల్లో కరెంటు పని నేర్చుకోగలనా? ...