నా గుండెలో కొంచెం బాధ ఉంది ఇది పోవాలంటే నేనేం చేయాలి? ...