నేను మాస్ట్రూబేషన్ కి అడిక్ట్ అయ్యాను. ఎంత ప్రయత్నించినా దాని నుండి బయట పడలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ...