స్వాతంత్ర్యం వచ్చినాక, రాచరిక పాలనలో ఉన్న రాష్ట్రాలు పోషించిన పాత్ర ఏమిటి? ...