search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

माझ्या मुलाला सतत फोनवर बोलायची वाईट सवय आहे. तो संपूर्ण दिवस फोनवर बोलत राहतो. मी त्याला कसे समजावून सांगू?

Play