ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നർമ്മബോധം മെച്ചപ്പെടുത്താം?