രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ചർമ്മം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം?