നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറച്ച ഒരു പുസ്തകം ഏതാണ്, എന്തുകൊണ്ട്?