എൻ്റെ മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അവയെ മായ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്ക് ചില പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുമോ?