എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു കൂടുതൽ അടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാകുന്ന ഒരു ചുവട് എന്താണ്?