ഞാൻ സുന്ദരിയായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നൽകാമോ?