ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು? ...