ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಯಾಗಿ ಜನಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಿಲ್ಲ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 1st ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಧತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೆಟ್ಲಿ ಏನೋ ನಶ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಾ ಗೋಡ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಭೂಕಂಪ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ನಂಡಿತ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲ್ಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಹೊತ್ತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಅಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಖುಷಿಪಡು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ
ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 1st ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಧತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೆಟ್ಲಿ ಏನೋ ನಶ್ವರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಾ ಗೋಡ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ನಂತರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಭೂಕಂಪ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ನಂಡಿತ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜನುಮದಲ್ಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಹೊತ್ತ ಗಂಡಸಿಗೆ ಅಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಖುಷಿಪಡು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ
Likes  77  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು? ...

ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂತಕ್ ಅಂತದ್ದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯತೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಮಾಯಾವತಿಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ...

ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದಂತ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಾ ಘಟಬಂಧನ್ ಆ ಥರ ಮಾತಡಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನೀವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ? ...

ಈ ಟಿವಿ ಬಡವರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದುಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ...

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಓಟಿನ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid