search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಾ?

Play