search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೇ?

Play