search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ನಾನು ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊರ ತರಬಹುದು?

Play