search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾ?

Play