ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬರಬಹುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಯ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಕು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಜನಸಂಪರ್ಕ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿ ಕೋಟಿ ಜನ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಟದ ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದರ ಸಲವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಗುರಿ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ನೀವು ಸುಲಭದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಆಗಿರೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಜನತೆಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
Romanized Version
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಯ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಕು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಜನಸಂಪರ್ಕ ನೀವು ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿ ಕೋಟಿ ಜನ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಟದ ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದರ ಸಲವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವು ಗುರಿ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ ನೀವು ಸುಲಭದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಆಗಿರೋದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಜನತೆಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣNeevu Nimma Jeevanadalli Sulabhavagi Hay Agiruvudarinda Horabarabeku Helidare Nimma Jeevanada Guriyannu Adashtu Mattige Neevu Dina Itkobeku Yakendare Nimma Jeevanada Guri Ondu Dodda Adare Nimage Agiruvudilla Adakke Neenu Beku Avanu Dodda Guri Muttali Muttali Enu Beku Nimage Eshtu Sahakara Beku Eshtu Janga Beku Janasamparka Neevu Ondu Bekaguththe Maththe Maththe Bere Bere Marketing Hegide Neevu Nimma Jeevanadalli Hagagi Neevu Nimma Jeevanada Guri Athava Dhyeyavannu Athava GOAL Anno Dodda Mattige Itkolli Avaga Nimma Jeevana Sakashtu Udaharanege Ondu Seveyalli Todagisikonda Nimma Neevu Idee Bharathadalli Eshtu Jivi Kothi Janga 130 Kothi Janga Samparka Ishtu Varshagala Hagagi Nanna Ondu Putada Nanna Ondu Uttar Enu Ee Prashnege Helidre Modale Helida Hage Nimma Jeevanada Guriyannu Adashtu Dodda Mattige Neevu Yochane Madi Ittukondare Maththe Neevu Other Salavagi Neevu Jeevana Madabeku Adu Hege Muttabeku Antha Yavaga Yochane Madi Janara Haththira Mathadabeku Hege Mathadtha Mathadtha Neevu Guri Murtha Murtha Murtha Neevu Sulabhadinda Maththe Hay Agirodu Manasthithiyinda Horabandu Doddadondu Janathege Bahu Mukhya Karana
Likes  79  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿ? ...

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ದೂರಿದವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂತಾ ಹುಡ್ಗನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ? ...

ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಬರುವವರ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಹೋಗಬೇಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದವರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೈಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಹೆದರುವುದಕ್ಕೂ ಹಾಗು ಸಂಕೋಚಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದರು ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ? ...

ಮನುಷ್ಯನು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲೂರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅವರವರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿರಂತರವಾಗಿಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ...

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೇ ಮತಿಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ಲನ್ಸ್ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಯಾಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೆನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಇತರ ಒತ್ತಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಓದುವುದು ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಆ ದಿನದ ಪಾಠ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವರ್ತ ಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ದೇಶದ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ...

ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಮೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ...

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ, ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಪರಿಹಾರವಿದಯೇ? ...

ಇದು ನಿಜಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೋತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿತಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಗ ಒಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಯಂತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯೇ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಿಂತ ಯಂತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರ್ಗೂ ಅವರ ಆಟದ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಗಮನಹರಿಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nanu Sulabhavagi Hayagiruvudarinda Hege Hora Barabahudu,


vokalandroid