ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ಬರ್ತ್ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದಲೇ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆ ಬರ್ತ್ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಂದಲೇ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ದುಡ್ಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
Likes  73  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ದೊಳಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಂದ್ರನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ
ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ದೊಳಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಂದ್ರನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಒಂದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ರಿ ಮುಟ್ಟು ವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಲ್ಲದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಒಂದು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ರಿ ಮುಟ್ಟು ವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಂಗಿಲ್ಲದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮರತ ಮಲೆ ತಮಿಳ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು
ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮರತ ಮಲೆ ತಮಿಳ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಗಳು ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೀ ಆಯ್ತು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜ ರಾಣಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಜೆ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಜನರೇ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಂತವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಗಳು ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟೀ ಆಯ್ತು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜ ರಾಣಿ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಜೆ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಜನರೇ ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮಂತವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
Likes  25  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾಗ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ನದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇದೆ ಈ ಜಾತಿ ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಲಿಪಶು ವರಾಗ್ ಅಂತವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ನಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ
ಭಾಗ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ನದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇದೆ ಈ ಜಾತಿ ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಲಿಪಶು ವರಾಗ್ ಅಂತವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ನಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ಹಾಕಬಾರದು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಪಕ್ಷ ಅಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇತರ ಹಾಕಬಾರದು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗಿರಬಹುದು ಪಕ್ಷ ಅಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ
Likes  63  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುರುಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುರುಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nimma Prakara Bhartiya Rajakeeyadallina Dodda Samasye Yavudu ,


vokalandroid