ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ...


Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಆದಿಯಾಗಿ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ ಚಿರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋ ಧರ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು ವಂತಹ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ
ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಆದಿಯಾಗಿ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗಳ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ ಚಿರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋ ಧರ್ಮ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ತತ್ವ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು ವಂತಹ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ
Likes  80  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೌದು ಓದಿದ್ದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅವರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಪಾನ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೃಷಿ ತರುವಂತದ್ದು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಹೌದು ಓದಿದ್ದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಯಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅವರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಪಾನ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೃಷಿ ತರುವಂತದ್ದು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
Likes  80  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Bharathadalli Prajaprabhuthva Vifalavaguththideye,


vokalandroid