ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರು? ...

ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ, ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ೪೫ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು, ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದ್ವಾರೆ ಸುಶರ್ಮ, ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೊಂಡವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂದರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ, ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು ೪೫ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು, ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದ್ವಾರೆ ಸುಶರ್ಮ, ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಕೊಂಡವರು ಶಾತವಾಹನರು. Shungara Koneya Dore Devabhuthiyannu Kolegaidu Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Yarendare Vasudeva Kanva Puranada Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannu Alidaru Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dvare Susharma Susharmananna Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು ? ...

ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತजवाब पढ़िये
ques_icon

ಗುಪ್ತ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಗುಪ್ತ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ...

ಗುಪ್ತ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೊರೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಗುಪ್ತ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ 1 ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I (ಸುಮಾರು 319-335 ಅಥವಾ 319-350 ಸಿಇ) ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು. ಅವರ ರಾಜ ಮಹजवाब पढ़िये
ques_icon

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದ ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ಯಾರು? ...

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರ ತಂದ ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತಾ "ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತಾ (ಕವಿ) ನೋಡಿ. ಗುಪ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಜजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು.
Romanized Version
ಶುಂಗರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದು ಕಣ್ವ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ವರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದರು. ವಾಸುದೇವ ಕಣ್ವ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಭೂಮಿಮಿತ್ರ. ಕಣ್ವರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಸುಶರ್ಮ. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಶಾತವಾಹನರು. Shungara Koneya Dore Devabhuthiyannu Kolegaidu Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Vasudeva Kanva Puranagala Prakara Kanvaru 45 Varsha Rajyavannalidaru Vasudeva Kanva Nanthara Adhikarakke Bandavaru Bhumimithra Kanvara Koneya Dore Susharma Susharmanannu Kondavaru Shathavahanaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Shungara Koneya Dore Devabhuthiyannu Kolegaidu Kanva Vanshavannu Sthapisidavanu Yaru,


vokalandroid