ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ? ...

ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ, ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ, ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.Udyama Arthashasthra Endare Udyama Nirvahaneyalli Arthika Siddhanthavannu Anvayisuva Gyanada Shakheye Udyama Arthashasthra Udyama Arthashasthravu Arthika Vigyanada Ondu Bhagavagiddu Ithara Vigyanagala Salinalli Hemmeya Sthanavannu Padedukondide Uthpadane Maththu Anubhoga Eradu Pramukha Arthika Chatuvatikegalu Anubhogigala Bedikeyannu Iderisuva Anshavannu Drishtiyallirisikondu Udyamiyu Uthpadane Madabekaguththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪದದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು? ...

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪದದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 60 ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 240 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿजवाब पढ़िये
ques_icon

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು? ...

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇ ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್जवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಗಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ,ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅನ್ವಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
Romanized Version
ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಗಮಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ,ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅನ್ವಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.Udyama Arthashasthravu Nigamagalu Edurisuththiruva Arthika Sansthika Market Sambandhitha Maththu Parisareeya Samasyegalannu Adhyayana Maduva Anvayika Arthashasthrada Kshethravagide Arthika Siddhantha Maththu Parimanathmaka Vidhanagalannu Balasikondu Maulyamapanagalannu Tayarisalaguththade Udyama Arthashasthravu Vyavahara Sanghatane Nirvahane Vistharane Maththu Karyathanthradanthaha Vishayagalannu Vishleshisuththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂತಹುದಿರಬೇಕು, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
Romanized Version
ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಖೆಯೇ ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಉದ್ಯಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂತಹುದಿರಬೇಕು, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ Udyama Nirvahaneyalli Arthika Siddhanthavannu Anvayisuva Gyanada Shakheye Udyama Arthashasthra Udyama Arthashasthravu Arthika Vigyanada Ondu Bhagavagiddu Ithara Vigyanagala Salinalli Hemmeya Sthanavannu Padedukondide Uthpadane Maththu Anubhoga Eradu Pramukha Arthika Chatuvatikegalu Anubhogigala Bedikeyannu Iderisuva Anshavannu Drishtiyallirisikondu Udyamiyu Uthpadane Madabekaguththade Uthpadaneyalli Todagiruvaga Avanu Sampanmulagalannu Hege Maththu Yava Mattadalli Balasikollabeku Eshtu Vasthugalannu Uthpadisabeku Maththu Vasthuvina Gunamatta Enthahudirabeku Vasthuvina Bele Eshtirabeku Emba Modalada Vishayagala Bagege Nirdharavannu Kaigollabekaguththade
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Udyama Arthashasthra Endarenu ?,


vokalandroid