ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ...

ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ೧. ಸಂರಚನೆ, ೨. ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ, ೩. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೇಮಕ, ೪. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ೫. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ೬. ಚೀನಾದೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕಸಂಬಂಧ, ೭. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ೮. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ೧. ಸಂರಚನೆ, ೨. ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ, ೩. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ, ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೇಮಕ, ೪. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ೫. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ೬. ಚೀನಾದೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕಸಂಬಂಧ, ೭. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ೮. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು.Karnataka Jnana Ayoga Pramukha Uddeshagalendare 1 Sanrachane 2 Arvind Panagariya 3 Hosa Sarkara Maththu Neethi Ayoga Neethi Ayogakke Rajiname Maththu Hosa Nemaka 4 Karyakshethra 5 Bharathada Arthika Belavanige 6 Cheenadodane Arthikasambandha 7 Bahya Samparkagalu 8 Ullekhagalu Ivellavu Karnataka Jnana Ayoga Da Pramukha Uddeshagalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ- ೧. ಸಂರಚನೆ, ೨.ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ,೩. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ,ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ - ಹೊಸ ನೇಮಕ, ೪. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ೫. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ೬. ಚೀನಾದೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕಸಂಬಂಧ, ೭. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ೮. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು.
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ- ೧. ಸಂರಚನೆ, ೨.ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ,೩. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗ,ನೀತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ - ಹೊಸ ನೇಮಕ, ೪. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ೫. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ೬. ಚೀನಾದೊಡನೆ ಆರ್ಥಿಕಸಂಬಂಧ, ೭. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ೮. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. Karnataka Jnana Ayoga Pramukha Uddeshagalendare 1 Sanrachane 2 Arvind Panagariya 3 Hosa Sarkara Maththu Neethi Ayoga Neethi Ayogakke Rajiname - Hosa Nemaka 4 Karyakshethra 5 Bharathada Arthika Belavanige 6 Cheenadodane Arthikasambandha 7 Bahya Samparkagalu 8 Ullekhagalu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnataka Jnana Ayoga Pramukha Uddeshagalu Yavuvu,


vokalandroid