ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಎಫ್ ಡ್ರಾವಿಅಪ್ಪೋಇಂತೆದ್ದ್ ಬಿಚ್ಚ್ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಪಧ ಅರ್ಥ ?

इस सवाल पर अभी किसी ने जवाब नहीं दिया है। सवाल को फ़ॉलो करना हो या इसका जवाब देना हो तो Vokal डाउनलोड करे।


Similar Questions

ಗೊರಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ? ಗೊರಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ? ಗೊರಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ? ಗೊರಕೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ? ...

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ರಚನೆಗಳ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಗೊರಕೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ಮೃದುವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರವಾಗಿजवाब पढ़िये
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid